Cải cách hành chính

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 17/02/2023của UBND huyện Quế Sơn về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nay UBND thị trấn Đông Phú tiến hành triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị trấn Đông Phú đối với Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể như sau:

Chính phủ điện tử